Arv og testamente

I forbindelse med at jeg i noen år, drev et

kombinert regnskaps og økonomisk rådgivningskontor, kom jeg ofte i kontakt med personer som var i tvil om hvordan de skulle forholde seg, til dette å skrive et testamente, og derunder foreta mulige livstids dispossisjoner vedrørende sine aktiva og eiendom.

Da jeg vet at dette er spørsmål og tanker, som er aktuelle for mange, har jeg i det følgende tatt med noen småstykker jeg har skrevet om emnet, og håper at de råd jeg her kommer med, vil være til nytte for noen .....

Informasjon om arveskifte og spansk testamente
Alle som eier fast eiendom eller andre aktiva i Spania, bør / må skrive et spansk testamente. Dette for å unngå store problemer, forsinkelser, og en byråkratisk hengemyr, i en arvesak. Dette testamentet bør skrives av en abogado, etter at vi detaljert har informert vedkommende om vår økonomiske situasjon og vårt familieforhold. Men før dette underskrives og leveres inn til en notario for registrering i "Hegistro General de Actos de Ultima Voluntad", bør man insistere på og få se en oversettelse til norsk. Det er så viktig at testament -formuleringene dekker den konkrete situasjon, at man bør ikke stole på noen som helst, som evnt. leser igjennom den spanske teksten og forteller deg at det er OK. Gi dere tid, og betal det som det koster for å få en skikkelig oversettelse. Men enkelt er det heller ikke i forsettningen. Før bankinnskudd, verdier i en bankboks etter en avdød, og naturligvis en skjøtet eiendom kan disponeres / frigis, må arvingene selv, eller ved en advokat, først fylle ut et formular som heter "solicitud de certificacion sobre ultimas voluntades" og sende dette til sentralregisteret i Madrid. Etter noen tid vil der så komme svar tilbake om der foreligger et gyldig testamente. Først deretter kan arveskiftet begynne.

Bruk av boligformuen
En del av de norske pensjonister som av helsemessige grunner har flyttet til Syden, synes nok etterhvert at økonomien har blitt stram, og at pesetasene rekker mindre enn tidligere.
Inflasjon, devaluering, og tildels økede priser, -ihvertfall på helsetjenester, gir mange bekymringer. Å flytte tilbake til vinterlandet Norge er lite lystelig, og derfor må alternativer vurderes.
For noen er situasjonen den at de i Norge eier en bortimot gjeldfri bolig, og mitt råd er at dere godt kan spise av denne boligformuen. Hvorfor leve med en knapp økonomi, som begrenser både eget forbruk, reiseplaner, ønske om å skifte ut bilen, og f.eks. gi gaver til barnebarna, eller støtte et godt formål, - når det er fullt mulig å få realisert sin faste eiendom i gamlelandet ??
La gå at det da blir mindre til arvingene, men, som en skøyer sa engang: "Jeg ønsker som pensjonist å leve godt av penger jeg har lagt tilside i yrkesaktive år, og derfor kjører jeg i taxi her på Kysten, -så får heller barna våre sykle, om de ikke kan klare seg selv".
Det er flere måter å ordne seg på i denne forbindelse. Dere anbefales å ta kontakt med en erfaren og pålitelig rådgiver, som kan vurdere deres eksakte situasjon.
Men for all del, pass opp for useriøse røvere. Flere såkalte rådgivere eller konsulenter, tenker ofte mer på sin egen provisjon enn klientens beste. Ofte er det lurt å snakke med en bankansatt/representant som har fast gasje, slik at vedkommende ikke tenker på egen profittmulighet.
I korthet skal jeg her skissere et par alternativer. Noen velger å selge/overføre sin eiendom til egne barn eller andre arvinger, og istedet for en livsvarig borett, som dere ville betinget dere om dere hadde bodd i Norge, så får dere utbetalt en såkaldt "verdi av den kapitaliserte boretten".
Et annet alternativ er å ta opp et avdrags-og rentefritt pantelån, d.v.s. slik at årlige renter blir lagt til hovedstol, og lånet blir innfridd ved hjemmelshavers bortgang.
Et problem som ikke kan stikkes under en stol, er at arvinger i noen tilfeller vil føle seg litt snytt, -ihvertfall om de har overvurdert sine arverettigheter og muligheter.
La meg slå det helt fast: -Det er en soleklar rett for enhver å disponere sin boligformue akkurat som en selv vil. Og om den ene ektefellen er falt bort, så har naturligvis lengstlevende full og udiskutabel rett, både til å selge såvel som å ta opp et lån mot pant i boligen, og selvsagt også til å kunne bruke kapitalen som vedkommende finner Her hensiktsmessig
Selv om jeg her har legalisert å spise av boligformuen, vil jeg avslutningsvis på det sterkeste anbefale -at før dere foretar dere noen som helst økonomiske disposisjoner-som omfatter den reservekapital som boligformuen i Norge representerer, bør dere nøye gjennomtenke egen situasjon, behov og fremtidige ønsker. Husk at resten av ditt liv begynner idag.
Dere bør derfor også ta hensyn til at dere senere muligens må ha plass på et syke-eller pleiehjem, det være seg i Spania eller i Norge, med de økonomiske konsekvenser det kan avstedkommme.
Men hva arvingene angår, -personer som kanskje viser dere en minimal oppmerksomhet i deres alderdom- bør, for deres del, gjerne benytte sykkel.
SSD

Pengegaver til barnebarn!
Pensjonister som selv har en romslig økonomi, har antagelig vurdert noen ganger å overføre penger til barn eller barnebarn enten som forskudd på arv - eller fordi f.eks. et barnebarn er nyetablert, har mistet arbeidet el. lign. de tilfeller hvor mottakeren har en anstrengt økonomi, og kanskje blir pustet i nakken av kreditorer og inkassobyrå, vegrer vi oss, da vi ikke ønsker at "friske penger" overført som en gave - slik at våre kjære skal få det lettere : økonomisk - skal kunne inndras til dekning av gammel gjeld. Løsningen kan noen ganger være å finne i våre rettsvernregler. Under bestemte forutsetninger kan nemlig overføringer betraktes som et formuesgode, og da er det mulig å få lagt ned et såkalt privat beslagsforbud.
Det samme gjelder ved opprettelse av et testamente. For å sikre at våre etterlatte får beholde en arvet eiendom, eller andre formuesgoder, kan arveobjektet i testamentets form gis beslagsforbud.
Privat beslagsforbud på fast eiendom skal registreres i Grunnboken i kommunen, mens andre formuesgoder nedfelt i testamente får rettsvern når det sendes til Brønnøysundregisteret sammen med en spesifisert liste over de gjenstander og verdier beslagsforbudet gjelder.
En venn av meg har f.eks. overført familiens ferie eiendom til barna med beslagsforbud. Dette er et hefte på eiendommen som avstedkommer at mottagerne ikke kan pantsette eiendommen, f.eks. i forbindelse med nye låneopptak, men på den annen side er eiendommen skjermet for kreditorer. Så muligheter til å sikre at verdier kan overføres som en livstidsdisposisjon, såvel som ved arv,- de finnes. For at dette skal bli gjort riktig, anbefales det i hvert tilfelle å ta kontakt med en kompetent skattejurist for å få de korrekte formuleringer på dokumentet som regulerer overførselen.
SSD

Dødsfall, arv og arveskatt
En av våre lesere som girerte en pengegave til driften av «På talefot», skrev på talongen at vi burde ha med stoff om arveforhold, relatert til eiendom i Spania.
Vi omtalte diverse forhold som spiller inn ved arveoppgjør, og poengterte de grunnprinsipper som gjelder i.h.t. norsk og spansk arverett, i novembernummeret i fjor; Nedenfor skal vi imidlertid utdype dette noe mere, - og samtidig peke på visse forhold, som enhver norsk eiendomsbesitter i Spania bør ha kjennskap til, og forholde seg etter.
Altfor mange skyver foran seg, - ofte til det blir for sent, tanken på hva som skal skje med ens jordiske eiendeler. Denne ubesluttsomhet har ofte skapt store problemer og uventede og unødvendige utgifter for de etterlatte.
Det kan rett og slett slås fast at svært mange norske eiere, ikke har forberedt arven av eiendommen i Spania, og like galt er det at få arvinger er klar over hvordan de skal gripe an en spansk arvesak.
Ta bare spørsmålet om skriving av testamente! Et ektepar som bor i Norge, som bare har barn sammen, og ikke ønsker å fordele deler av sin formue til kirke og misjon, veldedig organisasjon el. lign., - behøver nødvendigvis ikke skrive testamente.
Har en imidlertid investert i en leilighet eller villa i Syden, er dette en nødvendighet, blant annet fordi spansk lovgivning ikke ubetinget legitimerer gjenlevendes rett til å sitte i uskiftet bo.
Testament bestemmelser kan festes på papiret uansett hvor en oppholder seg. Et testament som er skrevet og registrert i Spania, er naturligvis gjeldende for den spanske eiendommen. Men like sikkert er det at et formriktig norsk testamente, som omfatter eiendommen på f.eks. Costa del Sol, vil bli godtatt av de spanske myndigheter.
For ordens skyld, men ikke mindre viktig må det understrekes at det er arvelateren som selv må treffe de nødvendige forholdsregler, slik at ens siste vilje blir kjent etter sin død, Dette emnet er alt for omfattende, — med sine lovbestemmelser og regelverk, til at jeg i en artikkel kan belyse de mange situasjoner og forhold som kan være relevante, og som naturligvis varierer fra person til person.
Min konklusjon må derfor bli at alle med eiendom i Spania, bør sørge for en gjennomgang med en kompetent advokat, om de forhold som er gjeldende og betydningsfull for ens egen utenlands-eiendom.
Visste du f.eks. at om barna var blitt tatt med i et gjensidig spansk testamente, så ville den samlede arveskatt bli betyde lig redusert?
SSD

Senior økonomi
Når vi nærmer oss pensjonsalderen er det viktig å tenke igjennom fremtidige økonomiske forhold. Om du allerede er blitt alders- eller uførepensjonist, er det på høy tid å ta opp til personlig analyse: Hva vil vi med resten av vår tilværelse? Hva er dine og mine drømmer og visjoner, og hvordan kan vi realisere disse? Hva kan vi regne med av fremtidige økonomiske ressurser? I god tid bør vi planlegge vår pensjonisttilværelse. Det er bl.a. viktig å ta en avgjørelse om vi skal beholde vårt hus og vår have, eller få oss en mere lettstelt leilighet.
Det er vesentlig selv å ta ansvar for sine år som "senior" eller pensjonist. Dette bør ikke overlates til barna, - de har sikkert mer enn nok med seg selv, - og heller ikke til det offentlige, som sjelden har mange valgmuligheter.
Å kunne bevare sin selvaktelse kommer i stor grad an på at vi har alternativer, og således selv har innflytelse på vår situasjon.
Om vi har spart opp penger, så må vi planlegge disponering av formuen. Hva med å kjøpe en leilighet i Syden? Ta en jordomseiling? Sette av til barnebarn? Kjøpe en straks begynnende livrente? Tilgodese en organisasjon eller kirke? Eller fordele våre verdier som årlige tilskudd til fremtidige pensjonsutbetalinger etc. etc.
Et kvalifisert råd er imidlertid at vi ved inngang til en pensjonisttilværelse, aldri må gi bort, eller fordele på arvinger, -mere enn vi er 150% sikre på at vi ikke vil få bruk for selv. Til en ukjent fremtid kan det bli behov for eksempelvis, privat pleiehjemsplass eller leiet hjelp, slik at vi fortsatt kan bo i egen leilighet, - og da er det trygt å ha økonomiske reserver.
Ønsker vi likevel å fordele en del av hva vi har oppspart, så kan det være greit å vite at vi etter arvelovens regler, fritt kan gi bort gaver mens vi lever. Bortsett fra om vi sitter i uskiftet bo, så kan vi helt fritt råde over vår formue. Arvelovens bestemmelser gjelder kun for hva vi etterlater oss etter vår død.
Vær også klar over at vi står helt fritt til en evnt. forskjellsbehandling, om vi synes dette er riktig og ønskelig. I henhold til arvelovens § 38 fastslåes det at vi fritt kan forfordele f.eks. en av livsarvingene, uten at del trenger å få arvemessige konsekvenser.
Dette vil igjen si at om vi ønsker å betenke en organisasjon eller kirke med penger, eller om vi finner det betimelig med en bestemt arvemessig fordeling, så har vi både rett og anledning til å foreta denne disposisjon i levende live.
Hva angår arveavgift, så er skille mellom arv og gave uvesentlig, da dette avgiftsmessig er likestilt.
Fribeløpet på arv og gaver er kr. 100.000,- fra hver av foreldrene. Et ektepar kan følgelig overdra til hver av sine barn kr. 200.000,- uten at dette utløser arveavgift.
Når arv eller gaver passerer kr. 100.000,- blir den avgiftspliktig. Hvis det er arv eller gave til barn, fosterbarn eller stebarn, er arveavgiften 8% for de neste 300.000 kronene, og 20% for beløp ut over dette.
(Disse tall og prosenter gjaldt når jeg skrev oppsettet, men er muligens nu endret)
Dette er vanskelige og viktige spørsmål som må nøye gjennomtenkes, men sørg for at dette er avklart før evnt. alder eller sykdom svekker vår klarhet og vurderingsevne.
SSD

Tilbake til startsiden